ขิมแผ่น (ขิมทอง ขิมเหล็ก ขิมอะลูมิเนียม)

00000041.gif

ชื่อเรียกส่วนต่างๆของ "ขิมแผ่น"

1 - ตัวขิม 2 - ฝาขิม 3 - ไม้ตีขิม 4 - หูหิ้ว

5 - สลักกุญแจ 6 - กุญแจ 7 - ที่เหน็บไม้ 8 - แผ่นโลหะ

ยังมีขิมอีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเรียงเสียงคล้ายกับขิม 7 หย่อง แต่ใช้แผ่นโลหะแทน

สายขิมทำให้เสียงแตกต่างออกไปจากขิมสายคือ เสียงจะคล้ายกับเสียงฆ้องวงที่ใช้บรรเลงในวง

ปี่พาทย์ ไม้ตีขิมก็ทำรูปร่างเปลี่ยนไปคือส่วนหัวทำด้วยลูกยางกลมๆเพื่อให้เสียงดังนุ่มนวลยิ่งขึ้น

แต่เดิมคงจะเริ่มทำด้วยโลหะเช่นเหล็กหรือทองเหลืองก่อน จึงเรียกกันว่า "ขิมเหล็ก" หรือ "ขิม

ทอง" (ย่อมาจากคำว่าทองเหลือง) ต่อมาเมื่อมีการใช้อะลูมิเนียมทำก็เรียกกันว่า "ขิมอะลูมิเนียม"

เมื่อเรียกกันหลายชื่อเช่นนี้จึงเกิดชื่อรวมขึ้นคือ "ขิมแผ่น" ซึ่งหมายถึงขิมที่ใช้แผ่นโลหะแทนสาย

ขิมนั่นเอง ขิมแผ่นนี้มีรูปร่างโดยทั่วไปคล้ายกับขิมกระเป๋าคือมีวัสดุเปลือกแข็งหุ้มอยู่ทั้งที่ตัวขิม

และฝาขิม มีกุญแจซึ่งผู้ใช้สามารถล็อคได้ มีที่สำหรับเหน็บไม้ขิม แต่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับเทียบ

เสียงขิม เพราะเสียงจะไม่เพื้ยนเนื่องจากเป็นแผ่นโลหะที่กลึงจนได้น้ำหนักเสียงมาพอดีแล้ว ข้อ

แตกต่างจากขิมสายที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือแผ่นโลหะที่นำมาเรียงแทนสายขิมนั้นจะมีแถวละ

8 แผ่นและเรียงเสมอกันทุกแถวไม่ได้เรียงสลับเหลื่อมกันเหมือนขิมสายเวลาบรรเลงก็บรรเลง

เฉพาะทำนองหลัก จึงเรียกได้ว่าเป็น "ฆ้องของวงเครื่องสาย"