ขิมแยกส่วน

ขิมชนิดนี้เป็นขิม 7 หย่องชนิดอีกหนึ่ง แต่เป็นขิมลูกผสมระหว่างขิมกระเป๋าและขิมไม้

สามารถถอดแยกออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือ ตัวขิม ฝาขิมด้านบน และ ฝาขิมด้านล่าง ดังภาพ

ต่อไปนี้

00000042.gif

ชื่อเรียกส่วนต่างๆของขิมแยกส่วน

1 ตัวขิม 2 ฝาขิมด้านล่าง 3 ฝาขิมด้านบน

4 หูหิ้ว 5 สลักกุญแจด้านบน 6 สลักกุญแจด้านล่าง

7 ขาตั้งสำหรับวางตัวขิม ทำด้วยแผ่นไม้ สามารถถอดเก็บพับได้

ในภาพจะเห็นว่าตัวขิมนั้นแยกเป็นอิสระออกจากฝาขิมและสามารถเก็บไว้ภายในฝาขิมด้านบน

และฝาขิมด้านล่างคล้ายๆกับตัวหอยซ่อนอยู่ในเปลือกหอย เวลาจะบรรเลงก็นำตัวขิมออกมาวาง

ไว้บนขาตั้งซึ่งผู้ผลิตทำมาให้เป็นพิเศษหรือจะวางซ้อนไว้บนผาขิมก็ได้ ขาตั้งนี้ถอดแยกออกได้

เป็น 3 ชิ้น ดังในภาพหมายเลข 7 ซึ่งสามารถถอดและประกอบเข้าเป็นขาตั้งสำหรับรองรับตัวขิม

ไว้ขาตั้งนี้จะเอนลาดลงมาหาตัวผู้บรรเลงทำให้สามารถตีขิมได้สะดวกยิ่งขึ้นและสามารถถอดพับ

หรือวางตามแบนไว้ภายในฝาขิมได้เพราะใช้วิธีเกาะเกี่ยวกันด้วยบานพับโลหะเล็กๆที่สวมล็อค

เข้าหากันได้ ขิมแยกส่วนนี้แข็งแรงมากเนื่องจากกรอบตัวขิมทำด้วยไม้เนื้อแข็ง แม้ตัวจะมีขนาด

เท่าขิม 7 หย่องโดยทั่วไป แต่มีน้ำหนักมากกว่าจนเห็นได้ชัดรูปร่างของตัวขิมก็มีลักษณะที่ "เข้า

รูป" กับฝาขิม เพื่อให้สามารถวางขิมไว้ภายในฝาได้อย่างสนิทแนบเนียน ภายในฝาขิมทั้งด้าน

บนและด้านล่างบุไว้ด้วยสักหลาดและมีขอบกันชนบุสักหลาดไว้สำหรับกันตัวขิมกระแทกกับฝา

ขิมด้วย นอกจากลักษณะพิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนอื่นๆก็มีลักษณะเหมือนขิมไม้ 7 หย่อง

ทั่วไปแต่เสียงของขิมแบบนี้จะ "แน่น" กว่าขิมไม้แบบอื่นๆ