ขิม 11 หย่อง

00000044.gif

ถัดจากขิม 9 หย่องก็มีการพัฒนาการผลิตขิมเป็นแบบชนิด 11 หย่องซึ่งมีลักษณะทั่วไปเหมือน

กับขิมชนิด 9 หย่องทุกประการแต่มีจำนวนหย่องเพิ่มขึ้นเป็น 11 หย่อง ขิมแบบนี้สามารถปรับ

เทียบสายขิมให้สามารถบรรเลงได้คล้ายกับขิม 2 ตัวในเวลาเดียวกัน คือทางด้านบนจะมีระบบ

เสียงเหมือนกับ ขิม 7 หย่อง 1 ตัว ส่วนด้านล่างก็จะมีระบบเสียงเหมือนกับขิม 7 หย่องอีก 1 ตัว

ทำให้มีช่วงเสียงลึกมากกว่าขิม 9 หย่องและ 7 หย่อง แต่วิธีการบรรเลงก็ซับซ้อนตามไปด้วย

ถ้าผู้บรรเลงขิมไม่มีความสามารถเพียงพอแล้วจะรู้สึกไม่สะดวกเวลาบรรเลง