ขิม 11 หย่อง (เสียงทุ้ม)

00000045.gif

ยังมีขิม 11 หย่องอีกรุ่นหนึ่งที่ผู้ผลิตออกแบบมาให้มีเสียงทุ้มกังวานเป็นพิเศษโดยได้เปลี่ยน

ผังโครงสร้างภายในตัวขิมเสียใหม่และใช้สายลวดเสตนเลสสตีลที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษทำให้

เสียงขิมดังกังวานลึกมากขึ้นจนน่าจะเรียกว่า "ขิมอู้" เช่นเดียวกับที่เรียก"ขลุ่ยอู้" ขิมแบบนี้มีวิธี

การบรรเลงแตกต่างไปจากวิธีการบรรเลงขิมแบบอื่นโดยเน้นการบรรเลงในลักษณะเช่นเดียวกับ

"ฆ้องวงใหญ่" คือดำเนินทำนองห่างๆไม่รวดเร็วเหมือนกับการบรรเลงขิมตามธรรมดาทั่วไป

ตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบของขิมชนิดต่างๆที่ช่างดนตรีไทยได้ผลิตขึ้นโดยใช้

จินตนาการและความสามารถของตนเองเป็นวิวัฒนาการในด้านการผลิตเครื่องดนตรีของไทยที่

น่าสนใจยิ่งเพราะได้เพิ่ม "คุณภาพ" ของเสียงดนตรีให้น่าฟังมากยิ่งขึ้น แม้ว่าเราจะได้รับแบบ

อย่างของขิมมาจากชาติอื่นก็จริงแต่เราก็ได้นำมาประดิษฐ์คิดค้นจนเป็นแบบฉบับของไทยเราเอง

ทั้งยังมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น เมื่อเครื่องดนตรีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานแล้ว ดนตรีไทยก็ไพเราะน่า

ฟังมากขึ้นเช่นเดียวกัน