ลักษณะทางกายภาพของ ขิม

ขิมชนิด 7 หย่อง

ขิมชนิดนี้เป็นขิมที่ไทยได้แบบอย่างมาจากขิมโป๊ยเซียนของจีน มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน

คือตัวขิมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น "ตัวขิม" ส่วนที่สองเป็น "ฝาขิม" ดังภาพต่อไปนี้

00000046.gif