หมายเลข 10 "หย่องพักสายขิม" (หย่องบังคับเสียง)

หย่องขิมนั้นมีสองประเภทคือ "หย่องหนุนสายขิม" และ "หย่องพักสายขิม" (หย่องบังคับ

เสียงขิม) หย่องทั้ง 2 ประเภททำหน้าที่ต่างกันคือ หย่องหนุนสายขิมจะทำหน้าที่ ถ่ายทอดแรง

สะเทือนจากสายขิมลงสู่พื้นไม้บนตัวขิม เพื่อให้เกิดเสียงก้องกังวานดีขึ้นส่วนหย่องพักสายขิมนั้น

นอกจากจะทำหน้าที่หนุนสายขิมแล้วยังทำหน้าที่ในการบังคับระดับเสียงสูงต่ำของสายขิมด้วย

เพราะหย่องพักสายขิมจะถูกวางให้เอียงทำมุมสอบเข้าหากันทางด้านบนคล้ายกับรูปปิรามิด ด้วย

เหตุนี้สายขิมที่พาดอยู่ระหว่างช่วงแคบเช่น ช่วงระยะ A - B ดังในภาพต่อไปข้างล่างจะมีความ

ตึงมากกว่าสายที่พาดอยู่ระหว่างช่วงกว้างคือระยะ C - D เสียงของสายขิมที่อยู่ทางด้านบนจึง

สูงกว่าเสียงที่อยู่ทางด้านล่าง

00000055.gif

1 -- หย่องบังคับเสียง (ด้านซ้าย) 2 -- หย่องบังคับเสียง (ด้านขวา)

3 -- หย่องหนุนสาย (ด้านซ้าย) 4 -- หย่องหนุนสาย (ด้านขวา)

บนแนวสันของหย่องบังคับเสียงนี้ทำด้วยวัสดุที่ "แข็งเป็นพิเศษ" เพื่อให้สามารถรับแรงกดจาก

สายขิมจำนวนมากได้และต้องมีส่วนสูงที่สัมพันธ์กับหย่องหนุนสายขิมด้วย ตัวหย่องนั้นทำด้วย

ไม้เนื้อแข็ง ถ้าดูทางด้านหน้าตัดจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับ "รูปปิรามิด" หย่อง

บังคับเสียงของขิมรุ่นใหม่บางรุ่นทำฐานแผ่แบนออกมาใช้สำหรับสอดวางท่อนโลหะกลมเล็กๆ

เพื่อหนุนสายขิมบางสายให้มีเสียงสูงต่ำเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะเสียง "ที" (ซี)