วิธีตีสายขิม

เมื่อจับไม้ขิมได้มั่นเหมาะแล้วก็เริ่มฝึกสีสายขิมกันเลยนะครับ ก่อนอื่นต้องเรียนรู้กลไกในการตี

สายขิมเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร คำว่า “ตีสายขิม” นั้นอาจจะทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดและตีสาย

ขิมผิดวิธีไปด้วย โดยปกติคำว่า “ตี” นั้นหมายถึงการที่เราใช้มือหรือวัตถุในมือฟาดลงไปบนวัตถุ

อีกสิ่งหนึ่งโดยไม่ต้องคำนึงถึงการประคบมือแต่อย่างใด และการตีนั้นส่วนมากจะใช้กำลังค่อน

ข้างแรงเพราะมุ่งที่จะให้สิ่งที่ตีนั้นแตกทำลายไปหรือกระเด็นไปให้ไกลที่สุด หากใครตีสายขิม

ด้วยความหมายดังที่ผมเพิ่งกล่าวไปนี้เสียงขิมจะแตกพร่าหาความไพเราะไม่ได้เลยครับ ที่ถูกแล้ว

การตีสายขิมน่าจะเรียกว่า “การเคาะสายขิม” มากกว่า เพราะทุกครั้งที่ปลายไม้ขิมสัมผัสกับสาย

ขิม เราจะต้องยกปลายไม้ขึ้นด้วยทุกครั้ง ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราใช้มือเคาะประตูเมื่อเคาะถูก

บานประตูแล้วเราก็ยกมือขึ้น เวลาที่ครูใช้ไม้บรรทัดเคาะศีรษะลูกศิษย์เมื่อเคาะถูกแล้วก็ยกไม้ขึ้น

เช่นกัน การเคาะจึงหมายถึง “การตีอย่างเอ็นดู” คือไม่ต้องการจะทำร้ายอย่างรุนแรงนัก พูดง่ายๆ

ตามภาษาชาวบ้านก็คือไม่ต้องการฟาดจนหัวร้างข้างแตกนั่นแหล่ะครับ ถ้าเป็นภาษาวิทยายุทธจีน

ตอนที่ประลองฝีมือกันก็มักจะใช้คำว่า “จี้ถึงตัวแล้วหยุดยั้ง” ดังนั้นการ “ตีสายขิม” จึงไม่ใช่

“การฟาดสายขิม” แต่เป็นการ “เคาะสายขิม” มากกว่า

การตีสายขิมมีขั้นตอนในการบังคับไม้อยู่ 5 ขั้นตอนคือ

1. เคลื่อนไม้ขิม 2. เงื้อไม้ขิม 3. ตีสายขิม 4. ยกไม้ขิม 5. หยุดไม้ขิม

1. เคลื่อนไม้ขิม - คือการเลื่อนปลายไม้ขิมในมือซ้ายหรือมือขวาไปยังตำแหน่งสายขิมที่

ต้องการตี

2. เงื้อไม้ขิม - คือการเงื้อปลายไม้ขิมสูงขึ้นเหนือตำแหน่งที่จะตีเล็กน้อย

3. ตีสายขิม - สะบัดปลายไม้ขิมลงไปกระทบกับสายขิมทั้ง 3 เส้นในแนวระนาบเดียวกัน

(พยายามให้แนวสันของปลายไม้ขิมกระทบสายขิมทั้ง 3 เส้นพร้อมๆกัน)

4. ยกไม้ขิม - เมื่อปลายไม้กระทบสายขิมเต็มเสียงแล้วให้รีบยกปลายไม้ขิมขึ้นอย่างรวดเร็ว

อย่าให้มีการกระทบสายขิมซ้ำซ้อนจนเกิดเป็นหลายเสียง ให้ยกปลายไม้สูงจากสายขิม

ประมาณ 3 - 4 นิ้ว

5. หยุดไม้ขิม - เป็นกลวิธีในการทำให้ไม้ขิมหยุดสั่นไหวโดยเร็วเพื่อความสะดวกในการ

เลื่อนไม้ขิมไปตีสายขิมอื่นๆต่อไป ทั้งนี้เพราะเมื่อเราตีสายขิมแล้วจะเกิดแรงสั่นสะเทือนไป

ทั่วทั้งตัวไม้ขิมโดยเฉพาะที่ตรงปลายไม้จะสั่นไหวมากที่สุด ถ้าเรายังบีบไม้ขิมไว้แน่น

แรงสั่นสะเทือนนี้จะยิ่งทบทวีมากขึ้นทำให้ควบคุมวิถีของปลายไม้ขิมได้ยาก การตีสายขิม

ครั้งต่อๆไปจึงไม่ค่อยแม่นยำเท่าที่ควร วิธีการหยุดแรงสั่นสะเทือนของไม้ขิมให้ทำดังนี้คือ

เมื่อตีสายขิมและยกปลายไม้ขิมขึ้นแล้วให้ผ่อนกำลังนิ้วที่บีบด้ามไม้ขิมนิดหนึ่งเพื่อลดแรง

สั่นสะเทือนของตัวไม้แล้วจึงบีบกระชับใหม่ วิธีนี้จะทำให้ไม้ขิมหยุดนิ่งได้ทันทีเมื่อจะเลื่อน

ไปตีสายขิมอื่นจะควบคุมวิถีของปลายไม้ได้เที่ยงตรงมากขึ้น

00000063.gif 00000064.gif

ในภาพเป็นการแสดงการตวัดปลายไม้ขิมลงไปกระทบกับสายขิมทั้ง 3 สายให้ได้แนวระนาบ

เดียวกันแล้วจึงยกปลายไม้ขึ้นอย่างรวดเร็วตามแนวแถบลูกศรสีขาว คำว่า “แนวระนาบเดียวกัน”

หมายถึงการที่แนวสันของปลายไม้ขิม (ตำแหน่งที่เลข 1 ชี้) ตกลงไปกระทบกับสายขิม 3 เส้น

พร้อมๆกันพอดีทุกๆครั้งที่ตีสายขิมไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ตามต้องตีให้ได้แบบนี้ทุก

ครั้งไป