ชนิดของขิม

ขิม 7 หย่อง ชนิดกระเป๋าแข็ง

ขิมไม้รุ่นใหม่

ขิมแผ่น (ขิมทอง ขิมเหล็ก ขิมอะลูมิเนียม)

ขิมแยกส่วน

ขิม 9 หย่อง

ขิม 11 หย่อง

ขิม 11 หย่อง (เสียงทุ้ม)

รายละเอียดเกี่ยวกับขิม

ลักษณะทางกายภาพของขิม

ตัวขิม

ฝาขิม

ลิ้นชัก

ฆ้อนเทียบเสียง

ไม้ตีขิม

หย่อง

หมุดยึดสายขิม

ช่องเสียง

สายขิม

หย่องพักสายขิม

คัมภีร์ฝึกตีขิม

ความเป็นมาของคัมภีร์ฝึกตีขิม

ปรมาจารย์ตักม้อ

เริ่มฝึกตีขิมและวิธีจับไม้ขิม

วิธีตีสายขิม

เริ่มฝึกตีสายขิม

การวางตำแหน่งของปลายไม้ขิม