วันนี้ในอดีต
<% Set MyConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection") MyConnection.ConnectionString = "DSN=thaikids_com;UID=;PWD=;" MyConnection.ConnectionTimeout = 30 MyConnection.Open sql = "SELECT * From happend " sql = sql & "WHERE happend.date = '" & day(dateadd("h",12,date())) & "' " mth = month(dateadd("h",12,date())) select case trim(mth) case "1" mths = "มกราคม" case "2" mths = "กุมภาพันธ์" case "3" mths = "มีนาคม" case "4" mths = "เมษายน" case "5" mths = "พฤษภาคม" case "6" mths = "มิถุนายน" case "7" mths = "กรกฎาคม" case "8" mths = "สิงหาคม" case "9" mths = "กันยายน" case "10" mths = "ตุลาคม" case "11" mths = "พฤศจิกายน" case "12" mths = "ธันวาคม" end select sql = sql & " AND happend.month = '" & mths & "' " Set MyRecordSet = MyConnection.Execute(sql) %>