สถาบันราชภัฎสวนสุนันทาจัดสัมนาเชิงปฎิบัติการในหัวข้อเรื่อง

"เทคนิคการสอนดนตรีไทยแนวใหม่"

โดยวิทยากรจากทีมงานไทยคิด ในวันที่ 3-4 เมษายน 2540

มีอาจารย์ทางด้านดนตรีไทยเข้าร่วมสัมนาประมาณ 30 ท่าน

หัวข้อสัมนาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วง ราคามาตรฐาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ INTERNET

การใช้งานโปรแกรมคาราโอเกะดนตรีไทย การใช้งานโปรแกรม

พิณผีเสื้อโปรแกรมสอนตีขิม เทคนิดการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์

การใช้สื่อการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย INTERNETกับดนตรีไทย

หากสถาบันใดสนใจรายละเอียดการสัมนา ติดต่อได้ที่อ.ชนก สาคริก

โทร 2791509 โทรสาร 2790856