ชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)
47 ถนนเศรษฐศิริ แขงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทร. 279-1509 โทรสาร. 279-0856


อ.ชนก สาคริก สิทธิศักดิ์ เสกอมรเลิศสกุล
       
กิติยศ สาคริก นิธิ ศรีสว่าง
       
ไมตรี
เลิศประดิษฐ์